Inleiding
Van Rens IT Consultancy is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten.

De informatie die Van Rens IT Consultancy over jou verwerkt (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Van Rens IT Consultancy houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Van Rens IT Consultancy. Via het contact formulier op onze website kun je altijd contact opnemen met Van Rens IT Consultancy.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT
Uitgangspunt van Van Rens IT Consultancy is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Van Rens IT Consultancy niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Van Rens IT Consultancy -diensten is het invoeren van persoonsgegevens niet noodzakelijk, voor het gebruik van andere diensten is wel nodig dat je persoonsgegevens invoert. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

SOORTEN GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING
Van Rens IT Consultancy kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, sekse, en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van de website van Van Rens IT Consultancy. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Van Rens IT Consultancy bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat Van Rens IT Consultancy jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van Van Rens IT Consultancy gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens verwerkt als je producten op de website bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van Van Rens IT Consultancy leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek.

Van Rens IT Consultancy verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
  • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
  • om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Van Rens IT Consultancy op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Van Rens IT Consultancy een profiel van je opstellen;
  • om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  • om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • om te voldoen aan de op Van Rens IT Consultancy rustende wet- en regelgeving.

Van Rens IT Consultancy bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden. Daarna kunnen je persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
Van Rens IT Consultancy wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop Van Rens IT Consultancy met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht sturen via ons contact formulier op de website of aan Van Rens IT Consultancy, Kloosterweg 3, 5853 EE Siebengewald onder vermelding van ‘privacy’.

Je kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving. Ook kun je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. Indien Van Rens IT Consultancy niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Van Rens IT Consultancy je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. Van Rens IT Consultancy schort de uitvoering van je verzoek op totdat je Van Rens IT Consultancy de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Van Rens IT Consultancy stuurt je na uitvoering van je verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal Van Rens IT Consultancy het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of verbeteren, tenzij er voor zover de wet Van Rens IT Consultancy verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Ook geven vele van de websites van Van Rens IT Consultancy je het recht om je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kun je je persoonsgegevens die jij zelf op zo’n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY BELEID
Van Rens IT Consultancy behoudt zich het recht voor haar privacy beleid aan te passen. Van Rens IT Consultancy adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Van Rens IT Consultancy wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.